HiQ

Showcase: Esihenkilömme

Esihenkilöt toimivat työyhteisön hyvinvoinnin ytimessä ja heidän tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työhyvinvoinnin kannalta.

Hyvällä esihenkilöllä on äärettömän suuri merkitys. Jopa niin suuri, että hän voi saada tiimiläisensä pysymään talossa - tai lähtemään pois.

Moni joka harkitsee työpaikan vaihtoa tai työtarjouksen vastaanottamista pohtii paljon myös tulevaa esihenkilöä. Ymmärtääkö esihenkilö minua, saanko häneltä tukea ja palautetta, koenko itseni arvostetuksi ja työni merkitykselliseksi, toimiiko välillämme luottamus.

Luottamus on yksi hyvän yrityskulttuurin tärkeimmistä kulmakivistä ja se ei rakennu ilman vuorovaikutusta. Luottamus rakentuu kuulemisen kulttuurilla ja tässä esihenkilöt ovat avainasemassa. Esihenkilöt toimivat työyhteisön hyvinvoinnin ytimessä ja heidän tarjoamalla tuella on huomattava merkitys työhyvinvoinnin kannalta (Böckerman ym. 2017.)

Esihenkilöiden merkitys on entisestään korostunut siirryttyämme miltei täysin etätöihin. Fiiliksen ja työkyvyn haistelu sekä tukeminen ovat korostuneet ja vaativat paljon uudenlaisiakin taitoja. Myös luottamuksen ja empatiataidon merkitys on korostunut. Tuoreen tutkimuksen mukaan tärkeimmäksi asiaksi etätyössä korostui luottamus ja tutkimuksessa sen todetaan olevan myös kaiken toimivan yhteistyön pohjana Lisäksi tutkimuksessa selvisi hyvän esimiehen olevan kannustava, huolehtiva ja motivoiva. (Sormunen 2020).

HiQ:n esihenkilöt

Helpottaaksemme tulevien HiQlaisten pohdintoja aiheen tiimoilta, avaamme hieman esihenkilöidemme työtä.

Esihenkilöt ovat talossamme erittäin tärkeässä roolissa. He ovat tiimiläisten yhteenhitsaajia, sparraajia, motivaattoreita ja tukipilareita. He eivät ole tiimin yläpuolella emmekä myöskään käytä termiä alainen vaan tiimiläiset. Esihenkilömme ovat tiiminsä tasolla, tiimiä varten, ikään kuin tiimin palvelijoita. Heidän tehtävä on kannustaa ja tukea tiimiläisiä sekä seurata erityisesti myös työkuormaa ja jaksamista. Esihenkilömme ovat myös arjen perustyössä kiinni eli he ovat lähellä tekemistä ja ymmärtävät työssä vastaan tulevia erilaisia tilanteita hyvin.

Henkilöstökyselyssämme kysymme vuosittain tyytyväisyyttä esihenkilöiden toimintaan useamman kysymyksen kautta. Tulokset ovat vuodesta toiseen olleet korkealla tasolla ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä esihenkilöihimme. Reagoimme myös esiin nousseisiin toiveisiin ja teemme muutoksia tarpeen tullen. Olemme mm. lisänneet esihenkilöiden määrää, kun tutkimuksen myötä tämä toive nousi esiin.

Tuoreimman tutkimuksemme mukaan tyytyväisyys omaan esihenkilöön oli tasolla 3,69 (asteikko 1-4).

Lisäksi henkilöstötutkimuksesta selvisi (asteikko 1-4):

  • esihenkilöni luottaa henkilöstöönsä 3,79.

  • voin vapaasti esittää näkemyksiäni esihenkilölleni, vaikka olisinkin eri mieltä hänen kanssaan 3,79.

  • koen, että esihenkilöni välittää alaisistaan 3,79.

  • esihenkilölläni on rohkeutta tarttua ongelmiin tarvittaessa 3,67.

Esimiestemme näkökulmia

Kysyimme myös esihenkilöidemme kommentteja, miten he työnsä kokevat ja mikä heille on työssä tärkeää.

"Itselleni on tärkeää, että voin luottaa tiimiin. Luottamus on kaiken tekemisemme perusta ja se rakentuu avoimen ja rehellisen kommunikaation kautta. Haluan, että tiimiläiseni tuntevat, että he voivat kertoa mielipiteensä avoimesti.” - Markus.

”Pidän tärkeänä, että tiimissäni on positiivinen ja avoin työilmapiiri sekä hyvä tiimihenki! Kannustan tiimiläisiäni kertomaan rohkeasti toiveistaan työtehtäviensä suhteen, sekä myös mieltä hiertävistä asioista. Näin voin omalta osaltani varmistaa, että tiimiläiseni saavat mahdollisuuksien mukaan toiveitaan vastaavia töitä, ja että mahdollisiin epäkohtiin voidaan reagoida nopeasti.” – Elina.

”Parasta työssä on, kun saan päivittäin olla ylpeä tiimiläisistäni. Pyrin aina olemaan tavoitettavissa ja priorisoimaan tiimiläisteni asiat muun työn edelle. Minulle tärkeää on, että tiimiläiseni voivat aina puhua avoimesti kaikesta matalalla kynnyksellä. Mielestäni hyvä esihenkilö on läsnä oleva ja kuuntelee herkällä korvalla myös sitä, mitä ei sanota. Tiimiläisissäni arvostan avoimuutta, oma-aloitteisuutta, kohteliasta palveluasennetta ja rohkeutta kysyä sekä kyseenalaistaa.

Esihenkilönä olen kokenut antoisimpana nähdä oman tiimin onnistumiset haastavissakin asiakasprojekteissa ja kun tilanteista selvitään voittajina yhdessä. Kun asiakas antaa hyvää palautetta koko tiimille koemme yhdessä suurimmat onnistumiset. Esihenkilönä erityisesti myös nautin, kun saan mahdollistaa tiimini ammatillisen kasvun ja löytää heille roolit ja työtehtävät, joissa he ovat parhaimmillaan.” - Tuire.

”Tiimi ei ikinä kiteydy yhteen henkilöön, vaan sen toiminta riippuu kaikkien yhteistyöstä ja siinä on tärkeänä osana yhteishenki ja reiluus. Näen esihenkilön roolin tärkeänä tämän kasvattamisessa ja siinä suurena osana on se että tiimi tekee päätöksiä yhdessä ja ottaa niistä vastuun. Erilaiset näkökulmat ja kysymyksien esittäminen täydentävät tiimin yhteistä visiota siitä miten asioiden kuuluisi olla ja miten niihin päästään. Olen ylpeä tiimistänäni ja toivon voivani luoda heille hyvän ympäristön työskennellä.” – Erkka .

“Koen olevani etuoikeutettu, sillä minulla on erittäin ammattitaitoinen tiimi, joka tukee toisiaan jokapäiväisessä työssä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kaikki tiimin jäsenet auttavat mielellään tarvittaessa. Kaikki uudet tiimin jäsenet otetaan lämpimästi vastaan. Olemme saaneet muodostettua hyvän ryhmähengen mukavalla huumorilla höystettynä. Roolissani varmistan, työn päivittäiset haasteet vastaavat tiimiläisten kiinnostuksen kohteita ja asiantuntemusta. Arvostan tiimiäni erittäin avoimesta viestinnästä minua kohtaan, joten tiedän koko ajan, jos joku tarvitsee erilaisia tehtäviä tai tarvitsee enemmän koulutusta tietyllä alueella jne. Myös erittäin tärkeää on ylläpitää tiimin hyvää henkeä työn ulkopuolisten aktiviteettien avulla. Olemme esimerkiksi olleet keilaamassa yhdessä, ajaneet kartingia, illallistaneet mukavissa merkeissä ja niin edelleen.” -Jonna.

Lähteitä:

BÖCKERMAN, Petri, KANGASNIEMI, Mari ja KAUHANEN, Antti 2017. Esimiehen tuki – olennainen osa työhyvinvointia. ETLA Muistio nro 57. [Verkkoaineisto]. Saatavissa: https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-57.pdf

SORMUNEN, Roosa 2020. Esimiestyön tärkeys etätyössä. [Verkkoaineisto]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/354553/Opinna%cc%88ytetyo%cc%88%20Roosa%202020.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Elina Salo
Rekrytointi, Frendselina.salo@hiq.fi
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Elina Salo
Rekrytointi, Frendselina.salo@hiq.fi+358 45 677 4160