Kestävä kehitys

Me HiQ:lla yksinkertaistamme ihmisten elämää käyttämällä teknologiaa, designia ja luovuutta älykkäiden ratkaisujen ja yritysten rakentamiseksi.

Olemme vakuuttuneita siitä, että teknologiaan panostaminen on paras tapa tehdä maailmasta parempi, kestävämpi, sujuvampi, turvallisempi – ja hauskempi. Palvelutarjontamme kattaa koko kehitysketjun ideasta valmiiseen palveluun ja palvelun elinkaaren aikaiseen tukeen ja jatkokehitykseen.

Elämme maailmassa, jossa on rajallinen määrä luonnonvaroja. Elämäntyylimme on riippuvainen suurista energiamääristä. Ihmiskuntana olemme levittäytyneet ympäri maailmaa erilaisiin elinolosuhteisiin ja rakenteisiin. Yrityksenä noudatamme pohjoismaiden ja kansainvälisen yhteisön meille asettamia sääntöjä, ohjeita ja lakeja. Pyrimme huolehtimaan henkilöstöstämme, vähentämään yhteiskunnan taakkaa, vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia ja edistämään kestävämpää maailmaa.

HiQ on konsulttiyritys, joka kehittää digitaalisia ratkaisuja ihmisten elämän yksinkertaistamiseksi.Yhä kiihtyvä teknologinen kehitys ja digitalisaatio luovat suuria mahdollisuuksia tehdä yhteiskunnastamme kestävämpi. Me HiQ:lla autamme päivittäin asiakkaitamme kehittämään ratkaisuja kestävämmän maailman puolesta. Olemme vakuuttuneita siitä, että yrityksenä saamme aikaan merkittäviä, positiivisia muutoksia keskittymällä asiakkaidemme prosessien, tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin.

HiQ:lla on luotu useita käytänteitä ja dokumentaatiota, jotka muodostavat viitekehyksen kestävälle kehitykselle. Näitä ovat mm. yritysetiikan ohjeistus, työympäristöohjeistus, ympäristöohjeistus sekä tasa-arvo- ja monimuotoisuuskäytänteet. Mitattavissa olevien tavoitteiden lisäksi tulokset näkyvät HiQ:n arvoissa (results, responsibility, simplicity ja joy). Periaatteet ja linjaukset heijastuvat henkilöstön käsikirjoihin ja ohjeisiin. Lisäksi niitä käytetään myös HiQ:n järjestämissä koulutuksissa sekä HiQ:n asiakas- ja tavarantoimittajien suhteissa.

HiQ:n yritysetiikan ohjeistus säätelee HiQ:n hallintomallia ihmisoikeusloukkausten estämiseksi ja korruption torjumiseksi. HiQ:lle korruption torjunta tarkoittaa vastuun ottamista HiQ:n toteuttamista projekteista ja käytetyistä työtavoista. HiQ:lla on nollatoleranssi liiketoimintaeettisten käytäntöjemme noudattamatta jättämiseen. Tämän käytännön rikkomuksista ei ole raportoitu vuosina 2021 tai 2022.

HiQ:n vastuullisuustyö koostuu neljästä osasta

 • Luomme parempaa maailmaa tekniikan, suunnittelun ja viestinnän avulla – teemme tämän työskentelemällä digitalisoinnin parissa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

 • Osallistumme kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen tuottamalla verotuloja tuottamalla kannattavuutta ja kasvua.

 • Pyrimme vähentämään hyvinvointijärjestelmien taakkaa edistämällä aktiivisesti työntekijöidemme hyvinvointia tukevaa työympäristöä ja arkea.

 • Pyrimme parantamaan ympäristöä vähentämällä ympäristökuormitusta valitsemalla resurssitehokkaita vaihtoehtoja hankintoihin, kuljetuksiin ja toimitiloihin.

1. Luomme parempaa maailmaa tekniikan, suunnittelun ja viestinnän avulla

Uskomme, että tärkein kestävän kehityksen työ, jonka voimme tehdä, on tarjota asiakkaillemme korkeaa laatua ja olla kannattava kumppani – tähän olemme pyrkineet HiQ:n ensiaskeleista alaken, yli 20 vuotta sitten. Toimittamalla asiakkaillemme korkeaa laatua edistämme uusien innovatiivisten ratkaisujen syntyä. Uudet innovaatiot puolestaan parantavat saavutettavuutta sekä yksinkertaistavat ja tehostavat resurssien käyttöä. Asiakastyytyväisyysindeksimme on kvantitatiivinen mittari siitä, kuinka hyvin onnistumme asiakkaidemme kanssa. Viimeisin asiakaskysely tehtiin vuonna 2021, ja asiakastyytyväisyysindeksi parani 4,3:aan (4,1 vuonna 2018) maksimiarvosta 5,0.

2. Tuemme kestävää yhteiskunnallista kehitystä tuottamalla verotuloja

Kannattava yritys tarkoittaa myös kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen osallistumista maksamalla veroja. Korkean kannattavuutemme kautta HiQ osallistuu maksamalla yhteisöveroa. HiQ on myös hyvin henkilöstöintensiivinen yritys, mikä tarkoittaa, että suurin osa kuluistamme on palkkoja ja palkkoihin liittyviä kuluja (kuten sosiaaliturvamaksut, eläkekulut ja palkkavero). Yhtiö on arvioinut HiQ:n harjoittaman toiminnan perusteella ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät riskit alhaisiksi. Siihen liittyvät riskit minimoidaan noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä, käytäntöjä ja suosituksia.

3. Autamme vähentämään hyvinvointijärjestelmien taakkaa

HiQ:lle työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja siksi luonnollinen osa vastuullisuustyötämme. Ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja työlain sääntöjen kunnioittamisen lisäksi meille yrityksenä on siksi erittäin tärkeää, että työntekijämme ovat onnellisia ja terveitä.

HiQ:n kannalta merkittävin riski tällä alueella on henkilöstön sairastumiset ja poissaolot. Henkilöstön osalta mittaamme henkilöstön vaihtuvuutta ja sairauspoissaolojen määrää. Henkilöstön vaihtuvuus mitataan edelliseen vuoteen verrattuna. Vaihtuvuutemme on pitkään pysynyt samana, alan keskivertoa hieman alapuolella.

HiQ on arvovetoinen yritys, joka toimii ennakoivilla toimenpiteillä varmistaakseen, että työntekijöillemme ja heidän perheilleen tarjotaan mahdollisuus elää hyvää arkea.

4. Autamme parantamaan ympäristöä

Koska HiQ on palveluja tuottava yritys, tuotantoprosessimme ympäristövaikutusten riskit perinteisestä näkökulmasta katsottuna ovat rajalliset. Tunnistettuja alueita, joilla voimme kuitenkin vaikuttaa positiivisesti ovat mm. toimitilojemme energiankulutus, ympäristöystävällisten kuljetusmetodien suosiminen ja mahdollisuuksien mukaan ekologisten vaihtoehtojen suosiminen ostoissa.

Whistleblower

Osana HiQ:n vastuullisuustyötä otimme vuonna 2022 käyttöön Whistleblower-toiminnon, jossa työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa nimettömästi, jos he törmäävät toimiin tai olosuhteisiin, jotka eivät ole HiQ:n yritysetiikan ohjeistuksen mukaisia. Toiminto on kaikkien HiQ:n työntekijöiden käytettävissä.

Tavoitteet

HiQ on asettanut seuraavat tavoitteet vastuullisuustyölleen:

 • Sama tai parempi asiakastyytyväisyystulos verrattuna edelliseen mittaukseen.

Yhteiskunta:

 • Määrällisiä tavoitteita ei ole asetettu

Henkilöstö ja viihtyvyys:

 • Houkuttelemme enemmän naisia ​​teknologia-alalle

 • Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2023 pienempi kuin vuonna 2022

 • Vähemmän sairauspoissaoloja vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022

 • Konserninlaajuiset työntekijätutkimukset vuoden 2023 aikana

 • Suunnitelma DEI:n (Diversity, Equality, and Inclusion) lisäämiseksi vuoden 2023 aikana

Ympäristö:

 • Puolitamme työsuhdeautojen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä

 • Lisäämme työntekijöidemme ympäristötietoisuutta

 • Kierrätämme käytöstä poistetut tietokoneet ja otamme vastuun tietokoneiden ja muiden laitteiden koko elinkaaresta

Korruption torjunta:

 • Nollatoleranssi korruptiota, rahanpesua ja pakotteiden rikkomista kohtaan.

Ihmisoikeuksien osin ei käytetä suoritusindikaattoreita lukuun ottamatta sitä, että HiQ noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Vuodesta 2022 lähtien HiQ on päättänyt asettaa tavoitteita ESG-työlle (Environment Social and Governance) ja tekee mittauksia seurantaa varten hallitustasolla.

Käytäntöjen tarkistus

HiQ tarkastaa vuosittain toteutettavan controller-kiertueen puitteissa yhtiön linjausten noudattamista sekä kestävän kehityksen että muiden ohjeistuksien osalta. Hallitus myös tarkistaa hyväksytyt linjaukset vuosittain.

Riskit

HiQ:n tunnistamat merkittävät kestävän kehityksen riskit liittyvät henkilöstöömme ja jokapäiväiseen työhön. Riskien hallitsemiseksi olemme luoneet ohjeistuksia ja mittareita, joita seurataan säännöllisesti. HiQ:n muiden vastuullisuusalueiden riskeistä mitään muita ei ole luokiteltu merkittäviksi. Vastuullisuustyössä tunnistetut riskit arvioidaan vuosittain ja ne ovat kiinteä osa HiQ:n riskienhallintaprosessia. Ohjeistuksia päivitetään arvioinnin tulosten perusteella.

Kaksi esimerkkiä, joissa HiQ ja digitalisaatio edistävät kestävämpää maailmaa

Vähemmän käteistä

Pohjoismaissa olemme jo pitkällä matkallamme kohti täysin käteisvapaata yhteiskuntaa. Se, että olemme edelläkävijöitä, johtuu siitä, että kehitämme määrätietoisesti älykkäitä, turvallisia ja yksinkertaisia ​​mobiilisiirto- ja maksutapoja.

Riksbank on laskenut, että käteisosto maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin korttiosto. Nimelliskustannukset ovat yksi asia, mutta todelliset kustannukset ovat paljon suuremmat.

Kolikoiden ja setelien valmistus koostuu raskaasta teollisuudesta, kuten kaivos-, sellu- ja metalliteollisuudesta. Käteiseen sisältyy myös paljon kuljetuksia. Lisäksi käteisen käsittely ryöstöriskeineen rasittaa hyvinvointijärjestelmäämme.

Kehittämällä älykkäitä, turvallisia ja yksinkertaisia ​​digitaalisia maksu- ja siirtotapoja olemme puolittaneet Ruotsissa liikkeessä olevan käteisen määrän viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän seurauksena voimme hyödyntää teollisuutta tehokkaammin ja vähennämme mm. kuljetustarpeita.

Vähemmän lentoaikaa

HiQ:n yksi ensimmäisistä projekteista oli harjoitussimulaattorien rakentaminen hävittäjä JAS 39 Gripen -lentäjille. JAS 39 Gripen on yksi maailman edistyneimmistä taistelulentokoneista ja tärkeä osa Ruotsin puolustusta. Lentäjille asetetaan korkeat vaatimukset. Sen lisäksi, että he pysyvät fyysisesti ja henkisesti huippukunnossa, he joutuvat myös harjoittelemaan säännöllisesti lentämään hävittäjiä. Suuri osa heidän koulutuksestaan ​​suoritetaan simulaattoriympäristössä.

HiQ on 1990-luvulta lähtien kehittänyt ja hionut koulutussimulaattoreita JAS 39 Gripeniin sekä ruotsalaisille lentäjille että lentäjille niissä maissa, joihin Ruotsi on vienyt taistelukoneita. Simulaattori on korkean teknologian ratkaisu, joka perustuu edistyneeseen simulointitekniikkaan.

Teknologisen asiantuntemuksen avulla helpotamme lentäjien harjoittelua realistisissa lentotilanteissa. Simulaattorin käyttökokemusta jatkuvasti parantaen voimme vähitellen siirtyä vähentämään koneiden lentoaikaa ilmassa ja sitä kautta päästöjä. Koneet myös kuluvat nopeammin lentäessä, ja niiden käyttöikä lyhenee. Teknologian, luovuuden, suunnittelun ja viestinnän avulla helpotamme hävittäjälentäjien harjoittelua kontrolloiduissa tilanteissa.

Kestävän kehityksen raportin ruotsinkielinen versio on ladattavissa täältä